Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (Operator Programu OK Poznań) zobowiązują się zapewnić dostępność stronie internetowej okpoznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2022.03.08.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.03.08.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022.03.08.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.03.08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.                 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022.03.08.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.03.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Operatora Programu OK Poznań,  mailowo - info@okpoznan.pl  lub telefonicznie - +48 61 250 90 90.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres z dopiskiem Program OK Poznań:

 • organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania
 • adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • e-mail: dostepnosc@um.poznan.pl.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia

 • skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony, deklaracja dostępności)
 • mapa strony
 • kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1
 • możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki – jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu)

Aplikacje mobilne

Operator Programu OK Poznań udostępnia jedną aplikację mobilną udostępnioną w sklepach z aplikacjami:

 • OK Poznań w wersji dla systemu IOS, w sklepie AppStore dostępnym pod tym linkiem (App Store),
 • OK Poznań w wersji dla systemu Android, w sklepie Google Play dostępnym pod tym linkiem (Google Play),
 • OK Poznań w wersji dla systemu Android, w sklepie HUAWEI AppGallery dostępnym pod tym linkiem (AppGallery).