Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU OK POZNAŃ
(obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2024 r.)

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

 1. Program OK Poznań – rozwiązania techniczne i biznesowe oparte na funkcjonowaniu Systemu IT, mające na celu promocję rozliczania podatków w Poznaniu oraz realizację polityki rozwojowej, promocyjnej i społecznej Miasta Poznania, w szczególności poprzez dystrybuowanie produktów i usług oferowanych przez Partnerów i Operatora, w tym produktów i usług objętych Benefitami;
 2. System IT– rozwiązanie informatyczne przetwarzające informacje obejmujące infrastrukturę teletechniczną rozumianą jako całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych na potrzeby Programu OK Poznań, obejmujący m. in. Aplikację mobilną, Stronę internetową Programu OK Poznań;
 3. Aplikacja mobilna – dedykowana aplikacja mobilna przeznaczona do korzystania z Programu OK Poznań, stanowiąca oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych z mobilnymi systemami operacyjnymi Android i iOS, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej Google Play, Huawei AppHGallery i App Store, wyposażona w funkcjonalności określone w Regulaminie; aplikacja mobilna jest powszechnie dostępna dla szerokiego grona użytkowników;
 4. Strona internetowa Programu OK Poznań – strona internetowa Programu OK Poznań dostępna pod adresem www.okpoznan.pl; strona internetowa jest powszechnie dostępna dla szerokiego grona użytkowników;
 5. Partner– miejska jednostka organizacyjna lub spółka, w której Miasto Poznań posiada udziały lub podmiot komercyjny lub jednostka publiczna niebędąca własnością Miasta      oferujący swoje produkty lub usługi w ramach Programu OK Poznań;
 6. Operator – spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488;
 7. System ID Poznań –komponent informatyczny, odpowiedzialny za elektroniczną weryfikację faktu rozliczania podatków w Poznaniu, stanowiący jednocześnie repozytorium statusu bycia Podatnikiem, który za zgodą osoby, której dane dotyczą, może być udostępniany innym aplikacjom w celu zdalnego poświadczenia uprawnień do naliczenia określonych Benefitów; ;
 8. Numer ID Poznań – unikatowy numer Podatnika nadawany po pozytywnej weryfikacji zgodnie z Regulaminem ID Poznań; numer ID Poznań zapisywany jest na imiennej Karcie OK Poznań Podatnika dostępnej w formie elektronicznej, w aplikacji mobilnej, lub plastikowej.
 9. Podatnik– osoba pełnoletnia, dla której został prawidłowo zweryfikowany fakt mieszkania
  i rozliczania podatków w Poznaniu, z wykorzystaniem Systemu ID Poznań, lub stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta, zgodnie z Regulaminem ID Poznań;
 10. Podatnik 60+– Podatnik, który ukończył 60. rok życia.
 11. Podatnik Po Raz Pierwszy – Podatnik, dla którego potwierdzono jednocześnie pierwsze rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Poznaniu oraz, że na rok przed rozliczeniem po raz pierwszy podatku PIT w Poznaniu rozliczył podatek PIT w innej miejscowości lub że nigdy nie rozliczył podatku PIT w innej miejscowości;
 12. Użytkownik – każdy Podatnik, a także każda inna pełnoletnia osoba fizyczna niebędąca Podatnikiem, korzystający z Programu OK Poznań za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, Strony internetowej Programu OK Poznań;
 13. Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań – Podatnik, w tym Podatnik 60+,korzystający
  z Pakietów Benefitów OK Poznań w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie;
 14. Punkty Obsługi Klienta lub POK – stacjonarne punkty Programu OK Poznań udostępniające informacje o Programie OK Poznań oraz umożliwiające zainteresowanym przystąpieniem i udziałem w Programie OK Poznań przeprowadzenie weryfikacji faktu rozliczania podatków w Poznaniu i uzyskania statusu Podatnika, a także wydanie Kart Plastikowych i przedłużenie ważności w zakresie uprawnień do Pakietu OK Poznań;  
 15. Karta Plastikowa (Karta OK Poznań, Karta OK Poznań – Poznańska Złota Karta) –– wydawany Podatnikom w Punktach Obsługi Klienta nośnik danych w formie plastikowej (fizycznej) karty imiennej niebędącej kartą płatniczą, zawierający ID Poznań, stanowiący identyfikator Podatnika w Programie OK Poznań, a także jego dane osobowe, tj. imię i nazwisko. Wzory Karty Plastikowej stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu;
 16. Benefit– zniżka, ulga lub preferencja dla Podatników udzielana przez Partnerów lub Operatora w ramach swoich produktów i usług oferowanych w Programie OK Poznań;
 17. Pakiet OK Poznań – oferta Benefitów Programu OK Poznań dostępnych dla Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań;
 18. Pakiet OK Poznań – Poznańska Złota Karta – oferta benefitów Programu OK Poznań dostępnych tylko dla Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań, który ukończył 60. rok życia;
 19. Pakiet OK Poznań Po Raz Pierwszy oferta benefitów Programu OK Poznań dostępnych tylko dla Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań, który po raz pierwszy rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych w Poznaniu;
 20. Indywidualne Konto w OK Poznań (Konto) – zbiór danych, treści, zasobów oraz funkcjonalności w Systemie IT, zawierający w szczególności informacje umożliwiające korzystanie z uprawnień z tytułu udziału w Programie OK Poznań na zasadach określonych w Regulaminie
 21. Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań (Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika) – dokument generowany w Systemie IT, w ramach konta w Programie OK Poznań, potwierdzający uprawnienia Podatnika do korzystania z Benefitów w zakresie i na zasadach określonych w dokumentach formalnych Miasta Poznania, zwł. w uchwałach Rady Miasta i dokumentach wdrażających. Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika zawiera podstawowe dane Podatnika, tj. imię i nazwisko oraz termin obowiązywania uprawnień do Pakietu OK Poznań. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 22. Potwierdzenie zakupu (Potwierdzenie zakupu) – dokument generowany elektronicznie tylko dla zamówień dokonywanych poprzez Aplikację mobilną i Stronę internetową Programu OK Poznań, stanowiący potwierdzenie zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi oraz nabycia uprawnień wynikających z tej umowy, w tym w szczególności prawo do otrzymania (wydania) zakupionego produktu, prawo do otrzymania (zrealizowania) zakupionej usługi oraz prawo do otrzymania (zrealizowania) innych świadczeń wynikających z tej umowy;
 23. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną –umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Programu OK Poznań zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie;
 24. Umowa zakupu produktu lub usługi – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem za pośrednictwem Operatora (przez Aplikację mobilną lub Stronę internetową Programu OK Poznań) w przedmiocie zakupu produktów lub usług Partnera oferowanych w ramach Programu OK Poznań, albo umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie produktów lub usług Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie;
 25. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 27. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 28. Przedsiębiorca jednoosobowy– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 29. Obiekt – miejsce prowadzenia działalności Partnera albo Operatora dotyczącej oferowanych w ramach Programu OK Poznań produktów i usług Partnera albo Operatora, będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym Partner albo Operator prowadzi działalność zwyczajowo lub na stałe;
 30. Regulamin – niniejszy regulamin;
 31. Regulamin ID Poznań – Regulamin korzystania z ID Poznań dostępny pod adresem id.poznan.pl i w Punktach Obsługi Klienta;

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. warunki przystępowania, udziału i zakończenia udziału w Programie OK Poznań, w tym 
   w szczególności zasady dystrybucji produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań, w tym produktów i usług objętych Benefitami, a także zasady przyznawania i korzystania z Benefitów oraz realizacji uprawnień wynikających z zawieranych Umów zakupu produktu lub usługi;
  2. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Programu OK Poznań za pośrednictwem Aplikacji mobilnej oraz Strony internetowej Programu OK Poznań;
  3. postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu OK Poznań;
  4. warunki zmiany Regulaminu;
  5. sposoby kontaktu z Operatorem w ramach Programu OK Poznań;
  6. pozostałe warunki dotyczące funkcjonowania Programu OK Poznań.
 2. W Aplikacji mobilnej oraz na Stronie internetowej Programu OK Poznań mogą być publikowane banery i linki do innych stron lub serwisów internetowych, w tym w szczególności banery i linki do stron lub serwisów internetowych Partnerów. Korzystając z banerów i linków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik przechodzi na strony lub serwisy zarządzane przez inne od Operatora podmioty, w tym w szczególności przez Partnerów, które to podmioty ponoszą odpowiedzialność za treści na tych stronach lub serwisach zamieszczane, jak również za przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących te strony lub serwisy.
 3. Zapoznanie z ogółem produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań, w tym z zakresem Pakietu OK Poznań oraz poszczególnymi Benefitami, jest możliwe:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;
  2. za pośrednictwem Strony internetowej Programu OK Poznań;
  3. w Punktach Obsługi Klienta; lista aktualnych adresów Punktów Obsługi Klienta dostępna jest każdorazowo w Aplikacji mobilnej, na Stronie internetowej Programu OK Poznań i w Punktach Obsługi Klienta;
  4. za pośrednictwem materiałów informacyjnych dotyczących Programu OK Poznań dostępnych w szczególności: 
   1. w Punktach Obsługi Klienta i u Partnerów;
   2. w mediach społecznościowych; lista aktualnych adresów stron (profili), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępna jest każdorazowo w Aplikacji mobilnej lub na Stronie internetowej Programu OK Poznań;
  5. bezpośrednio u Partnerów, drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (w ramach bezpośredniej wizyty w Obiekcie); lista aktualnych adresów Obiektów dostępna jest każdorazowo w Aplikacji mobilnej, na Stronie internetowej Programu OK Poznań i w POK;
  6. bezpośrednio u Operatora, drogą telefoniczną, mailową lub osobiście; dane do kontaktu z Operatorem określono w Rozdziale XVI Regulaminu.

ROZDZIAŁ III. PRZYSTĄPIENIE I UDZIAŁ W PROGRAMIE OK POZNAŃ

 1. Przystąpienie i udział w Programie OK Poznań są dobrowolne.
 2. Przystąpienie do Programu OK Poznań następuje wraz z utworzeniem Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu lub zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Regulaminu dla osób, które zdecydują się na przystąpienie do Programu OK Poznań tylko poprzez korzystanie z Karty Plastikowej, o której mowa w V Rozdziale.
 3. Rezygnacja z udziału w Programie OK Poznań może nastąpić w każdym czasie, jest równoznaczna z usunięciem Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu.
 4. Przystąpić i brać udział w Programie OK Poznań mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, z zastrzeżeniami poniżej:
  a. dostęp do Pakietu OK Poznań oraz możliwość nabywania produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań objętych Benefitami ograniczony jest wyłącznie dla Aktywnych Użytkowników Programu OK Poznań zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Regulaminu;
  b. dostęp do Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta oraz możliwość nabywania produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta ograniczony jest wyłącznie dla Aktywnych Użytkowników Programu OK Poznań,  którzy ukończyli 60 rok życia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI Regulaminu;
  c. dostęp do Pakietu OK Poznań – Po Raz Pierwszy oraz możliwość nabywania produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Pakietu OK Poznań – Po Raz Pierwszy ograniczony jest wyłącznie dla Podatników Po Raz Pierwszy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII. Regulaminu.
 5. Warunkiem przystąpienia i udziału w Programie OK Poznań jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja, a także spełnienie określonych wymogów przewidzianych w Regulaminie.
 6. Z tytułu udziału w Programie OK Poznań przysługuje prawo do: 
  1. korzystania z Aplikacji mobilnej oraz Strony internetowej Programu OK Poznań; zapoznawania się z ofertami produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań oraz zawierania Umów nabycia produktu lub usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań, a w przypadku pozytywnej weryfikacji jako Podatnik zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Regulaminu, także drogą stacjonarną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. b Regulaminu;
  2. realizacji uprawnień wynikających z zawieranych Umów nabycia produktu lub usługi, zgodnie z ofertami Partnerów i Operatora.
  3. uzyskania dostępu do Pakietu OK Poznań – w przypadku pozytywnej weryfikacji jako Podatnik i w ramach statusu Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Regulaminu;
  4. uzyskania dostępu do Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta – w przypadku pozytywnej weryfikacji jako Podatnik i w ramach statusu Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań po ukończeniu 60. roku życia zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI Regulaminu;
  5. uzyskania dostępu do Pakietu OK Poznań – Po Raz Pierwszy – w przypadku pozytywnej weryfikacji jako Podatnik Po Raz Pierwszy.

ROZDZIAŁ IV. KONTO OK POZNAŃ

 1. Korzystanie z uprawnień, o których mowa w Rozdziale III ust. 5 Regulaminu, jest możliwe po uprzednim utworzeniu w Programie OK Poznań Indywidualnego Konta (rejestracja).
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, korzystanie ze Strony internetowej Programu OK Poznań, w tym jej przeglądanie w zakresie funkcjonalności ogólnodostępnych dla nieograniczonej liczby odbiorców, nie wymaga rejestracji.
 3. Rejestracja jest możliwa w ramach następujących kanałów:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;
  2. drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej Programu OK Poznań.
 4. Utworzenie Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej (ust. 3 lit. a powyżej) wymaga łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  1. pobranie, zapisanie i uruchomienie Aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym;
  2. podanie (wpisanie w responsywnym formularzu) danych, tj. adresu e-mail lub telefonu komórkowego stanowiących indywidualny login oraz imienia i nazwiska Użytkownika, a także ustalenie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta;
  3. złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu (zaznaczenie właściwego pola w responsywnym formularzu) i wyrażenia zgody na dostęp do wskazanych funkcji urządzenia mobilnego;
  4. kliknięcie w przesłany na wskazany w toku rejestracji adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika link potwierdzający wolę utworzenia Konta.
 5. Utworzenie Konta za pośrednictwem Strony internetowej Programu OK Poznań (ust. 3 lit. b powyżej) wymaga łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  1. uruchomienie Strony internetowej Programu OK Poznań i przejście do zakładki „Zarejestruj się”;
  2. podanie (wpisanie w responsywnym formularzu) danych, tj. adresu e-mail lub telefonu komórkowego stanowiących login oraz imienia i nazwiska, a także ustalenie hasła Użytkownika zabezpieczającego dostęp do Konta;
  3. złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu (zaznaczenie właściwego pola w responsywnym formularzu);
  4. kliknięcie w przesłany na wskazany w toku rejestracji adres e-mail lub numer telefonu link potwierdzający wolę utworzenia Konta.
 6. W toku rejestracji osoba dokonująca rejestracji może udzielić zgody na otrzymywanie na wymienione w formularzu, o którym mowa w ust. 4 lit. b i ust. 5 lit. b powyżej, adresy poczty elektronicznej lub numer telefonu, informacji handlowych lub zgody na telefoniczny marketing bezpośredni. Wyrażenie powyższych zgód marketingowych jest dobrowolne.
 7. Po dokonaniu ostatniej z czynności, o których mowa w ust. 4 lit. d i ust. 5 lit. d powyżej, zostaje utworzone Konto. Od tego momentu możliwe jest korzystanie ze funkcjonalności Programu OK Poznań, a także ze wszystkich uprawnień z zastrzeżeniem postanowienia Rozdziału V ust. 1 Regulaminu.
 8. Dokonanie rejestracji za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów, o których mowa w ust. 3 powyżej, wyłącza konieczność dokonywania odrębnej rejestracji za pośrednictwem pozostałych spośród tych kanałów.
 9. Dostęp do Konta jest możliwy drogą elektroniczną - za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań, po uprzednim zalogowaniu.
 10. Konto zabezpieczone jest loginem oraz hasłem, ustalonym samodzielnie w procesie rejestracji. Zmiana hasła Użytkownika może nastąpić w każdym czasie po dokonaniu rejestracji, drogą elektroniczną – za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań, poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Przypomnij hasło”. Dostęp do Konta jest również możliwy za pośrednictwem zewnętrznego mechanizmu identyfikacji w oparciu o ID Poznań. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania hasła dostępu do Konta ani ID Poznań osobom trzecim.
 11. Wszelkie dane podane w ramach rejestracji powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do przystąpienia i udziału w Programie OK Poznań, w tym w szczególności do zawierania Umów zakupu produktu lub usługi a także generowania i poboru Potwierdzenia Aktywnego Uczestnika.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany podanych przez siebie w procesie rejestracji danych, po zalogowaniu się do Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub na Stronie internetowej Programu OK Poznań, z zastrzeżeniem, iż po wygenerowaniu Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań zmiana w zakresie podanych tam danych nie jest możliwa.
 13. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających założenie Konta Użytkownika bez ingerencji człowieka.

ROZDZIAŁ V. UPRAWNIENIE DO PAKIETU OK POZNAŃ. ID POZNAŃ. KARTA PLASTIKOWA. AKTYWNY UŻYTKOWNIK PROGRAMU OK POZNAŃ

 1. Uprawnienie do Benefitów w Pakiecie OK Poznań przysługuje wyłącznie Podatnikom tj. osobom, które zostały prawidłowo zweryfikowane jako Podatnicy na zasadach określonych w Regulaminie ID Poznań.
 2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolna, może nastąpić za pośrednictwem następujących kanałów:
  1. w aplikacji mobilnej i stronie internetowej z wykorzystaniem Systemu ID Poznań;
  2. stacjonarnie – w Punkcie Obsługi Klienta.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust.1 powyżej, Podatnik uzyskuje status Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań i dostęp do Pakietu OK Poznań.
 4. W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 2 lit. a powyżej, należy uruchomić stronę internetową Programu OK Poznań lub pobrać Aplikację mobilną i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami celem zakończenia procesu weryfikacji.
 5. Po pozytywnej weryfikacji, Podatnik otrzymuje ID Poznań, dzięki któremu może aktywować i posługiwać się Pakietem OK Poznań, po zalogowaniu do Konta. Jeden Podatnik może otrzymać wyłącznie jeden ID Poznań (Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań).
 6. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej jest możliwy:
  1. dla Podatników, którzy nie ukończyli 60 lat – do 31 maja roku następnego, jeżeli Podatnik przy potwierdzaniu statusu posłużył się zeznaniem za rok poprzedni lub do 31 maja roku bieżącego, jeżeli Podatnik przy potwierdzaniu statusu posłużył się zeznaniem za rok o jeden wcześniejszy od poprzedzającego. Przedłużenie ważności uprawnień (statusu) w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga dokonania ponownej weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej;
  2. dla Podatników, którzy ukończyli 60 lat – bezterminowo,
  3. dla Podatników Po Raz Pierwszy do 31 maja roku następnego.
 7. W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 2 lit. b powyżej, należy dokonać formalności wskazanych w Regulaminie ID Poznań. W wyniku pozytywnej weryfikacji, Podatnik otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz Karty Plastikowej. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy użyciu Karty Plastikowej jest możliwa w terminach wskazanych w ust.6 powyżej. Przedłużenie ważności uprawnień do Benefitów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga dokonania ponownej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Karta Plastikowa stanowi przedmiot własności Operatora. W przypadku odnalezienia zaginionej lub porzuconej Karty Plastikowej, należy niezwłocznie przekazać ją do najbliższego POK. W przypadku otrzymania zaginionej Karty Plastikowej Operator kontaktuje się z Podatnikiem z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego wskazanego przez Podatnika w trakcie weryfikacji statusu Podatnika w Punkcie Obsługi Klienta w celu poinformowania go o znalezieniu przypisanej do tego Podatnika Karty Plastikowej.
 8. Karta Plastikowa jest kartą imienną. Może się nią posługiwać wyłącznie osoba, której dane widnieją na Karcie Plastikowej. W przypadku posługiwania się Kartą Plastikową przez osobę nieuprawnioną nie jest możliwy zakup jakichkolwiek produktów lub usług Partnerów oferowanych w ramach Programu OK Poznań, ani zrealizowanie jakichkolwiek uprawnień wynikających z zakupów dokonywanych w ramach Programu OK Poznań.
 9. Podatnik wskazany imiennie na Karcie Plastikowej ponosi odpowiedzialność za jej uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie. W celu otrzymania wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej należy wypełnić właściwy formularz (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), uzupełniając go o wszystkie wymagane pola, w tym w szczególności w zakresie danych osobowych Podatnika wskazanego imiennie na Karcie Plastikowej, podpisać go i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na terenie Operatora, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej oraz uiszczeniem opłaty w kwocie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100). Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwia wydanie wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej.
 10. Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań może nastąpić za pośrednictwem następujących kanałów:
  1. w aplikacji mobilnej i stronie internetowej z wykorzystaniem Indywidualnego Konta w Programie OK Poznań
  2. stacjonarnie – w Punkcie Obsługi Klienta.
 11. Aby pozyskać Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika, o którym mowa w ust. 10 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 10 lit. a powyżej, należy:
  1. zalogować się na Konto poprzez stronę internetową Programu OK Poznań lub w Aplikacji mobilnej;
  2. w panelu użytkownika wybrać opcję „Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań” i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami celem zakończenia procesu poboru potwierdzenia;
  3. pobrany plik (w formacie pdf) zapisywany jest w urządzeniu Podatnika zgodnie z jego ustawieniami; 

12. Aby pozyskać Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika, o którym mowa w ust. 10 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 10 lit. b powyżej, należy

  1. okazać w POK Kartę OK Poznań i dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
  2. pracownik POK po weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6. powyżej, wydaje Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika w formie wydruku (1 egzemplarz);
  3. Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika wydawane jest jedynie Podatnikowi wskazanemu imiennie na Karcie OK Poznań;
  4. Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika wydane w sposób opisany powyżej nie jest zapisywane na żadnym urządzeniu, w tym na przenośnych nośnikach pamięci, ani nie jest wysyłane pocztą elektroniczną;

ROZDZIAŁ VI. UPRAWNIENIA DO PAKIETU OK POZNAŃ – POZNAŃSKA ZŁOTA KARTA

 1. Uprawnienie do Benefitów w Pakiecie OK Poznań – Poznańska Złota Karta przysługuje wyłącznie Podatnikom 60+, osobom, które zostały prawidłowo zweryfikowane, jako Podatnicy na zasadach określonych w Regulaminie ID Poznań i które ukończyły 60.rok życia.
 2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolna, może nastąpić za pośrednictwem następujących kanałów:
  1. w aplikacji mobilnej i stronie internetowej Programu OK Poznań z wykorzystaniem Systemu ID Poznań;
  2. stacjonarnie – w Punkcie Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań).
 3. Weryfikacja o której mowa w ust. 1, dla osób powyżej 60. roku życia jest jednorazowa.
 4. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust.1 powyżej, Podatnik po 60. roku życia uzyskuje status Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań i dostęp do Pakietu OK Poznań oraz do Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta.
 5. Aktywni Użytkownicy Programu OK Poznań po ukończeniu 60. roku życia uzyskują automatycznie dostęp do Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta.
 6. Uprawnienia do Pakietu OK Poznań – Poznańska Złota Karta, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługują bezterminowo.
 7. W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 2 lit. a powyżej, należy uruchomić stronę internetową Programu OK Poznań lub pobrać aplikację mobilną i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami celem zakończenia procesu weryfikacji.
 8. Po pozytywnej weryfikacji, Podatnik otrzymuje ID Poznań, dzięki któremu może aktywować i posługiwać się Pakietem OK Poznań oraz Pakietem OK Poznań – Poznańska Złota Karta, po zalogowaniu do Konta. Jeden Podatnik może otrzymać wyłącznie jeden ID Poznań (Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań).
 9. Aktywni Użytkownicy Programu OK Poznań posługujący się Kartą Plastikową, po ukończeniu 60. roku życia aby korzystać z Pakietu OK Poznań oraz OK Poznań - Poznańska Złota Karta powinni dokonać wymiany Karty na Kartę Plastikową OK Poznań – Poznańska Złota Karta. Wymiana kart jest bezpłatna, prowadzona w Punkcie Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.
 10. W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem kanału, o którym mowa w ust. 2 lit. b powyżej, należy dokonać formalności wskazanych w Regulaminie ID Poznań. W wyniku pozytywnej weryfikacji, Podatnik otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz Karty Plastikowej OK Poznań – Poznańska Złota Karta.
 11. Karta Plastikowa stanowi przedmiot własności Operatora. W przypadku odnalezienia zaginionej lub porzuconej Karty Plastikowej, należy niezwłocznie przekazać ją do najbliższego POK. W przypadku otrzymania zaginionej Karty Plastikowej Operator kontaktuje się z Podatnikiem z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego wskazanego przez Podatnika w trakcie weryfikacji statusu Podatnika w Punkcie Obsługi Klienta w celu poinformowania go o znalezieniu przypisanej do tego Podatnika Karty Plastikowej.
 12. Karta Plastikowa jest kartą imienną. Może się nią posługiwać wyłącznie osoba, której dane widnieją na Karcie Plastikowej. W przypadku posługiwania się Kartą Plastikową przez osobę nieuprawnioną nie jest możliwy zakup jakichkolwiek produktów lub usług Partnerów oferowanych w ramach Programu OK Poznań, ani zrealizowanie jakichkolwiek uprawnień wynikających z zakupów dokonywanych w ramach Programu OK Poznań.
 13. Podatnik wskazany imiennie na Karcie Plastikowej OK Poznań – Poznańska Złota Karta ponosi odpowiedzialność za jej uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie. W celu otrzymania wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej OK Poznań – Poznańska Złota Karta należy wypełnić właściwy formularz (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), uzupełniając go o wszystkie wymagane pola, w tym w szczególności w zakresie danych osobowych Podatnika wskazanego imiennie na Karcie Plastikowej, podpisać go i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań) za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwia wydanie wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej. Wtórnik (duplikat) Karty OK Poznań – Poznańska Złota Karta wydawany jest bezpłatnie.

     ROZDZIAŁ VII. UPRAWNIENIA DO PAKIETU OK POZNAŃ – PO RAZ PIERWSZY

 1. Uprawnienie do Benefitów w Pakiecie OK Poznań – Po Raz Pierwszy przysługuje wyłącznie Podatnikom Po Raz Pierwszy.
 2. Otrzymanie statusu Podatnika Po Raz Pierwszy możliwe jest wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 16, Poznań).
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Podatnik Po Raz Pierwszy uzyskuje status Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań i dostęp do Pakietu OK Poznań oraz do Pakietu OK Poznań – Po Raz Pierwszy.
 4. Uprawnienia do Pakietu OK Poznań – Po Raz Pierwszy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługują jednokrotnie i są ważne do 31 maja roku następnego.
 5. W celu połączenia konta i prawidłowego przekazania statusu Podatnika do Programu OK Poznań należy uruchomić stronę internetową Programu OK Poznań lub pobrać aplikację mobilną i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami celem zakończenia procesu.
 6. Po prawidłowym połączeniu kont Podatnik może aktywować i posługiwać się Pakietem OK Poznań oraz Pakietem OK Poznań – Po Raz Pierwszy,
 7. Jeden Podatnik może otrzymać wyłącznie jeden numer ID Poznań (Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań).
 8. Każdy Podatnik może wystąpić o nieodpłatne wydanie jednego egzemplarza Karty Plastikowej OK Poznań
 9. Karta Plastikowa stanowi przedmiot własności Operatora. W przypadku odnalezienia zaginionej lub porzuconej Karty Plastikowej, należy niezwłocznie przekazać ją do najbliższego POK. W przypadku otrzymania zaginionej Karty Plastikowej Operator kontaktuje się z Podatnikiem z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego wskazanego przez Podatnika w trakcie weryfikacji statusu Podatnika w Punkcie Obsługi Klienta w celu poinformowania go o znalezieniu przypisanej do tego Podatnika Karty Plastikowej.
 10. Karta Plastikowa jest kartą imienną. Może się nią posługiwać wyłącznie osoba, której dane widnieją na Karcie Plastikowej. W przypadku posługiwania się Kartą Plastikową przez osobę nieuprawnioną nie jest możliwy zakup jakichkolwiek produktów lub usług Partnerów oferowanych w ramach Programu OK Poznań, ani zrealizowanie jakichkolwiek uprawnień wynikających z zakupów dokonywanych w ramach Programu OK Poznań.
 11. Podatnik wskazany imiennie na Karcie Plastikowej ponosi odpowiedzialność za jej uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie. W celu otrzymania wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej należy wypełnić właściwy formularz (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), uzupełniając go o wszystkie wymagane pola, w tym w szczególności w zakresie danych osobowych Podatnika wskazanego imiennie na Karcie Plastikowej, podpisać go i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na terenie Operatora, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej oraz uiszczeniem opłaty w kwocie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100). Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwia wydanie wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej.

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ I STRONY INTERNETOWEJ PROGRAMU OK POZNAŃ. LICENCJA

 1. Dla korzystania z Aplikacji mobilnej konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w minimum 1 GB RAM (pamięć), z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 640x960 pikseli, z systemem Android (w wersji nie mniej niż 8.0) z dostępem do platform dystrybucji cyfrowej Google Play, Huawei AppHGallery lub iOS (w wersji nie mniej niż 11.0) z dostępem do platformy dystrybucji cyfrowej App Store, w każdym przypadku z ustawieniem kraju „Polska”.
 2. Z momentem pobrania i zainstalowania Aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi osobistej, wyłącznej, niezbywalnej, bez prawa do sublicencjonowania, odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej zgodnie Regulaminem, obejmującą korzystanie z Aplikacji mobilnej, w tym jej instalację i używanie na urządzeniach mobilnych Użytkownika, do jego wyłącznego, osobistego użytku. Na podstawie licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszych licencji, rozpowszechniania, sprzedaży ani wprowadzania do obrotu Aplikacji mobilnej. Licencja, o której mowa w zdaniach poprzedzających, wygasa z chwilą odinstalowania Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego Użytkownika.
 3. Aplikacja mobilna jako całość, jak również poszczególne jej elementy, stanowi przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej Operatora lub jego kontrahentów. Wszelkie prawa dotyczące Aplikacji mobilnej, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na podstawie Regulaminu, w tym zgodnie z ust. 2 powyżej, nie mogą być przez Użytkownika wykonywane.
 4. Strona internetowa Programu OK Poznań może być przeglądana bez konieczności zakładania Konta, z tym zastrzeżeniem, że nabywanie produktów i usług Partnerów i Operatora jest możliwe wyłącznie po uprzednim dokonaniu rejestracji i zalogowaniu do Konta.
 5. W celu uzyskania dostępu do Strony internetowej Programu OK Poznań konieczne jest wykorzystanie urządzenia zapewniającego komunikację z siecią Internet, w tym urządzeń mobilnych, przy użyciu jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome 96, Mozilla Firefox 94, Safari 13.1.1, Microsoft Edge 96 lub nowszych.
 6. W ramach korzystania ze Strony internetowej Programu OK Poznań i Aplikacji mobilnej zabronione jest:
  1. dostarczanie jakichkolwiek treści bezprawnych;
  2. dostarczanie jakichkolwiek treści, które naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje;
  3. podejmowanie jakichkolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Strony internetowej Programu OK Poznań lub Aplikacji mobilnej;
  4. używanie jakichkolwiek danych, informacji, materiałów itp. zamieszczanych za pośrednictwem Strony internetowej Programu OK Poznań lub Aplikacji mobilnej w celach komercyjnych;
  5. udzielanie licencji do korzystania ze Strony internetowej Programu OK Poznań lub Aplikacji mobilnej jako całości lub jakiegokolwiek jej elementu;
  6. kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przerabianie, zbywanie, w tym sprzedawanie, oddawanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania na jakiejkolwiek podstawie prawnej, Strony internetowej Programu OK Poznań lub Aplikacji mobilnej jako całości lub jakiegokolwiek jej elementu;
  7. wyodrębnianie i podejmowanie jakichkolwiek prób zmierzających do wyodrębniania kodu źródłowego Strony internetowej Programu OK Poznań lub Aplikacji mobilnej, z wyłączeniem działania w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Dostęp do Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań, w tym ich treści i funkcjonalności, a także korzystanie z nich, nie podlega żadnym opłatom. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty związane z dokonywaniem zakupów produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań.
 8. Na potrzeby korzystania z Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 1 Mb/s.
 9. Operator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 10. Operator podejmuje wszelkie odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań.

ROZDZIAŁ IX. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Programu OK Poznań za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań obejmują:
  1. udostępnianie Użytkownikowi do osobistego korzystania Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań wraz ze wszystkimi ich funkcjonalnościami przeznaczonymi dla Użytkowników, w szczególności w celu umożliwiania zawierania Umów zakupu produktu lub usługi;
  2. udostępnianie osobom niebędącym Użytkownikami do osobistego korzystania Strony internetowej Programu OK Poznań w zakresie funkcjonalności niezastrzeżonych dla Użytkowników, w szczególności w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu OK Poznań;
  3. umożliwianie zakładania i korzystania z Kont, w tym:
   1. obsługę Konta;
   2. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta;
   3. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi za pośrednictwem konta historii dokonanych zakupów produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań;
   4. dostęp do funkcjonalności Konta;
   5. ocenę Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań i przesyłanie uwag na temat ich funkcjonalności;

                 d. informowanie Użytkowników o ofertach produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań;
                 e. newsletter

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest możliwe po uprzednim spełnieniu warunków technicznych korzystania z Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, jego akceptacji i zobowiązaniu do jego przestrzegania.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Osobie korzystającej z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wraz z momentem zakończenia korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez konieczności składania żadnych dodatkowych oświadczeń.
 6. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy osoba korzystająca z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, korzysta z nich w sposób niezgodny z Regulaminem.

ROZDZIAŁ X. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW I USŁUG PARTNERÓW I OPERATORA OFEROWANYCH W RAMACH PROGRAMU OK POZNAŃ

 1. Operator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań, przy wykorzystaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dokonywanie zakupu produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań na podstawie Umów zakupu produktu lub usługi.
 2. Zakup produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań objętych Benefitami jest możliwy wyłącznie dla Podatników.
 3. Ceny produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań mogą różnić się od cen takich samych produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych poza Programem OK Poznań.
 4. Ceny produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań podawane są w złotych polskich i stanowią cenę brutto, to jest z uwzględnieniem podatków.
 5. Zakres ofert produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań, w tym rodzaj, ilość (wielkość / liczba), cena i czas obowiązywania oferty, zależy od wyłącznych decyzji Partnerów bądź Operatora, w przypadku produktów i usług Operatora. Operator może wpływać na treść ofert Partnerów udostępnianych w ramach Programu OK Poznań, jeżeli treści te są niezgodne z warunkami umowy jakie Operator zawarł z Partnerami.
 6. Ilość (wielkość / liczba) produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań objętych Benefitami może być ograniczana (limitowana), w zależności od wyłącznych decyzji Partnerów bądź Operatora (np. limit miesięczny lub roczny). Każdorazowo oferta produktów i usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera informacje o istniejących ograniczeniach (limitowaniu miesięcznymi rocznym).
 7. Partnerom i Operatorowi przysługuje prawo do zmiany ofert swoich produktów i usług oferowanych w ramach Programu OK Poznań, w tym w zakresie cen, wycofywania lub wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania akcji promocyjnych i rabatowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na Umowy zakupu produktu lub usługi, które zostały zawarte przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania danej akcji znajdują się w opisie danej oferty Partnera i Operatora lub w odrębnym regulaminie akcji promocyjnej lub rabatowej Partnera bądź Operatora.

ROZDZIAŁ XI. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI

 1. Zawarcie Umowy zakupu produktu lub usługi jest możliwe:
  1. drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań – w przypadku wszystkich Użytkowników;
  2. drogą stacjonarną, tj. w Obiekcie – wyłącznie w przypadku prawidłowo zweryfikowanych Podatników, posiadających ważną (zgodnie z postanowieniem Rozdziału V ust. 9 Regulaminu) Kartę Plastikową.
 2. W celu zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Użytkownik powinien:
  1. uruchomić Aplikację mobilną lub wejść na Stronę internetową Programu OK Poznań i zalogować się do Konta;
  2. dokonać wyboru interesującej pozycji – produktu lub usługi Partnera bądź Operatora oferowanych w ramach Programu OK Poznań, korzystając z listy dostępnych pozycji, w tym dokonać wyboru konkretnego wariantu pozycji (np. rodzaj, ilość (wielkość / liczba);
  3. wypełnić właściwy formularz, zachowując przy tym należytą staranność i wprowadzając swoje dane osobowe zgodnie z rzeczywistością; wprowadzenie nieprawidłowych danych, np. danych płatnika, uniemożliwiające identyfikację Użytkownika może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji w systemie płatności;
  4. dokonać płatności odpowiadającej ofercie Partnera lub Operatora w ramach wybranej formy i za pośrednictwem wybranego operatora płatności współpracującego z Operatorem; w celu dokonania płatności Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup”, po wciśnięciu, którego zostanie przekierowany na stronę wybranego operatora płatności.
 3. Umowa zakupu produktu lub usługi zostaje zawarta drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, w momencie uiszczenia ceny za przedmiot Umowy zakupu produktu lub usługi oraz opłaty dodatkowej, o której mowa w ust 8, jeśli występuje.
 4. W przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi zawieranej drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Operator przesyła Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności oraz Potwierdzenie zakupu, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności przez operatora płatności. Użytkownik może zapoznać się z Potwierdzeniem zakupu także za pośrednictwem Konta Użytkownika, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności (zakładka „Moje zakupy”).
 5. W przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi zawieranej drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, w razie zainteresowania otrzymaniem faktury za dokonane w ramach Programu OK Poznań zakupy, Użytkownik powinien dokonać wyboru właściwej opcji w trakcie procedury zawierania Umowy zakupu produktu lub usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, przy czym:
  1. faktury wysyłane są do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie procedury zawierania Umowy zakupu produktu lub usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności od operatora płatności;
  2. dostęp do faktur jest również możliwy za pomocą właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań;
  3. dostęp do faktur jest także możliwy w jednym Punkcie Obsługi Klienta dostępnym pod adresem: ul. Głogowska 16 (naprzeciwko Dworca Zachodniego), 60-734 Poznań;
  4. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany danych podmiotu, na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez Operatora tylko do wystawienia faktury;
  5. Użytkownik ma możliwość wystąpić o wystawienie faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym uzyskano potwierdzenie realizacji płatności od operatora płatności;
  6. korekta lub wystawienie faktury po dokonaniu procedury zawierania Umowy zakupu produktu lub usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest możliwa po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań.
 6. Koszty operatorów płatności obejmujące początkowy przelew Użytkownika nie podlegają zwrotowi nawet jeżeli Regulamin przewiduje możliwość zwrotu przedmiotu danej Umowy zakupu produktu lub usługi.
 7. Przy zawieraniu Umowy zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, zakazane jest używanie botów lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających dokonanie zakupu bez ingerencji człowieka. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania zakupów dokonanych z użyciem niedozwolonych narzędzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 8. Do ceny za poszczególne produkty lub usługi Operator może doliczać opłaty dodatkowe (w szczególności opłatę serwisową wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu lub opłaty wprowadzone na pojedyncze produkty lub usługi). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Użytkownik zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Programu OK Poznań i koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z Operatorem. Brak zgody na opłatę dodatkową do obowiązującej ceny produktu lub usługi wyrażony po dokonaniu zakupu nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.
 9. Operator nie zezwala na odsprzedaż przedmiotów Umów zawartych przez Użytkowników drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji w przypadku wykrycia próby odsprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a dodatkowo Partner bądź Operator – w zależności od tego, z którym z tych podmiotów Użytkownik zawarł Umowę zakupu produktu lub usługi, mogą odmówić wydania nabytego produktu, realizacji nabytej usługi lub realizacji innych świadczeń wynikających z Umowy zakupu produktu lub usługi.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące poprawności przebiegu procedury zawierania Umowy zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, można zgłaszać za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań, przy użyciu właściwej funkcjonalności, telefonicznie – pod numerem 61 250 90 90, lub mailowo – pod adresem e-mail info@okpoznan.pl.
 11. W celu zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi drogą stacjonarną, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań, o którym mowa w tym postanowieniu, powinien:
  1. udać się do Obiektu;
  2. okazać Kartę Plastikową i dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
  3. dokonać zapłaty za produkt lub usługę.
 12. Cenę przedmiotu Umowy zakupu produktu lub usługi pokrywa Aktywny Użytkownik Programu OK Poznań.
 13. Wszelkie należności z tytułu Umowy zakupu produktu lub usługi rozliczane są w walucie polskiej (złoty polski).
 14. Użytkownik każdorazowo ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet na potrzeby zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, według stawek operatora sieci Użytkownika.
 15. Zawarcie Umowy zakupu produktu lub usługi jest możliwe wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 16. Zawarcie Umowy zakupu produktu lub usługi w przedmiocie produktów i usług Partnera bądź Operatora wymaga zaakceptowania regulaminu Partnera bądź Operatora, o ile taki obowiązuje. Brak akceptacji regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile taki obowiązuje, powoduje brak możliwości zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi.

ROZDZIAŁ XII. REALIZACJA UMOWY ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI

 1. Realizacja Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu (uprawnień wynikających z tej umowy), następuje na podstawie Potwierdzenia zakupu i za jego okazaniem, w miejscu i w czasie określonych w tej umowie i wskazanych na Potwierdzeniu zakupu.
 2. W braku wyraźnego odmiennego zastrzeżenia, Potwierdzenie zakupu dotyczące danej Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, można wykorzystać tylko 1 (słownie: jeden) raz w celu realizacji tej umowy.
 3. Potwierdzenie zakupu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, której Potwierdzenie zakupu dotyczy, w całości. Umowa zakupu produktu lub usługi, której dotyczy Potwierdzenie zakupu, nie podlega realizacji częściowej (cząstkowej) ani sukcesywnej (stopniowej).
 4. Okazanie Potwierdzenia zakupu możliwe jest zarówno w formie papierowej – po uprzednim wydrukowaniu, jak i w formie elektronicznej – za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
 5. Podczas realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, należy postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami dołączonymi do Potwierdzenia zakupu lub tam wskazanymi.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące produktów i usług nabytych na podstawie Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, w tym informacje dotyczące Obiektu, znajdują się w opisach poszczególnych produktów i usług oferowanych w ramach Programu OK Poznań, dostępnych za pośrednictwem kanałów, o których mowa w Rozdziale II ust. 4 Regulaminu, a także na Potwierdzeniu zakupu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia zgodności wszelkich danych i informacji umieszczonych na Potwierdzeniu zakupu z danymi i informacjami podanymi w trakcie procedury zawierania Umowy zakupu produktu lub usługi drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 Regulaminu, o której to procedurze mowa w Rozdziale X ust. 2 Regulaminu.
 8. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji fizycznej w Potwierdzenie zakupu i jego treść, w tym w szczególności kopiowania, przerabiania, modyfikowania danych albo udostępniania osobom trzecim nieuprawnionym do skorzystania z uprawnień wynikających z Umowy zakupu produktu lub usługi zawieranej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu.
 9. Zabrania się handlu Potwierdzeniami zakupu.
 10. Partnerzy oraz Operator zobowiązani są do honorowania każdego ważnego Potwierdzenia zakupu i realizacji uprawnień wynikających z Umów zakupu produktu lub usług zawieranych drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, których Potwierdzenia zakupu dotyczą, na rzecz każdej z osób uprawnionych w tym zakresie.
 11. Partnerzy oraz Operator zobowiązani są do realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, w zakresie odpowiadającym treści tej umowy. W przypadku otrzymania przez osobę uprawnioną od Partnera produktu, usługi lub innego świadczenia wynikającego z Umowy zakupu produktu lub usługi o wartości niższej niż zapłacona cena – niezależnie od przyczyn, Operator nie zapewnia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu, w tym w szczególności do pokrycia ewentualnej różnicy w cenie.
 12. Partnerzy i Operator są uprawnieni do przeprowadzania weryfikacji Potwierdzeń zakupów oraz do dokonywania okazjonalnych kontroli bezpieczeństwa na terenie Obiektu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W celu weryfikacji posługiwania się Potwierdzeniem zakupu przez osobę uprawnioną do realizacji danej Umowy zakupu produktu lub usługi, której Potwierdzenie zakupu dotyczy, Partnerzy i Operator mają prawo żądać, by osoba chcąca skorzystać z ww. uprawnień, uwiarygodniła swoją tożsamość poprzez okazanie swojego dowodu osobistego. W celu przeprowadzenia ww. weryfikacji Partnerzy i Operator mogą żądać wyłącznie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane z okazanych dokumentów nie będą archiwizowane, kopiowane, sczytywane lub w inny sposób gromadzone (przetwarzane) przez Partnerów i Operatora.
 13. Partnerzy i Operator są uprawnieni do odmowy realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, w przypadku:
  1. braku okazania Potwierdzenia zakupu dotyczącego danej Umowy zakupu produktu lub usługi;
  2. okazania Potwierdzenia zakupu niedotyczącego danej Umowy zakupu produktu lub usługi;
  3. okazania nieczytelnego lub zniszczonego wydruku Potwierdzenia zakupu;
  4. okazania Potwierdzenia zakupu w sposób niezgodny z warunkami Umowy zakupu produktu lub usługi, której dotyczy Potwierdzenie zakupu, w tym w szczególności po upływie określonego terminu realizacji tej umowy;
  5. posługiwania się Potwierdzeniem zakupu przez osobę nieuprawnioną do realizacji danej Umowy zakupu produktu lub usługi, której Potwierdzenie zakupu dotyczy;
  6. naruszenia przez osobę uprawnioną do realizacji danej Umowy zakupu produktu lub usługi, której Potwierdzenie zakupu dotyczy, postanowień Regulaminu lub regulaminów lub innych zbiorów zasad obowiązujących u Partnerów lub Operatora.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zwartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, w sposób zgodny z tą umową, w tym w szczególności w razie zmian dat lub godzin realizacji tej umowy, Operator powiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji mobilnej oraz Strony internetowej Programu OK Poznań – poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator powiadomi Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail, o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem – o ile będzie możliwe jego zachowanie.
 15. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu, w sposób zgodny z tą umową tak, że Użytkownicy, którzy zawarli tę umowę nie mogą skorzystać z uprawnień z niej wynikających, Operator dokona zwrotu płatności dokonanych tytułem zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII Regulaminu.
 16. Realizacja Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej drogą stacjonarną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. b Regulaminu, następuje na warunkach i zasadach określonych i obowiązujących u Partnera bądź Operatora.

ROZDZIAŁ XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość wszelkich podanych przez siebie danych, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego ich podania.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte zabezpieczenie przez Użytkownika dostępu do Konta, a także za jakiekolwiek przypadki ujawnienia przez Użytkownika hasła dostępu do Konta, ID Poznań lub danych podawanych przez Użytkownika, których podanie jest wymagane postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator zapewnia sprawność i prawidłowe funkcjonowanie Systemu IT w zakresie niezbędnym do zapewnienia należytego dostępu i korzystania z Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań przez całą dobę, tj. 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Systemu IT z przyczyn technicznych (prace konserwacyjne itp.), o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkowników.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Partnera jakichkolwiek innych świadczeń aniżeli wynikające z Umowy zakupu produktu lub usługi zawartej z Partnerem, jak również świadczeń niezwiązanych z produktami lub usługami Partnera oferowanymi w ramach Programu OK Poznań.

ROZDZIAŁ XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, który zawarł Umowę zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań, przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni:
  1. w przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi dotyczącej produktu – od dnia objęcia produktu w posiadanie przez osobę uprawnioną, przy czym:
   1. w przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi dotyczącej wielu produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez osobę uprawnioną ostatniego produktu, partii lub części,
   2. w przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi dotyczącej produktów dostarczanych regularnie przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego produktu,
  2. od dnia zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi – w przypadku Umowy zakupu produktu lub usługi niedotyczącej produktu.
 2. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, prawo odstąpienia, o którym mowa w tym postanowieniu wygasa.
 3. Realizacja prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić poprzez złożenie Operatorowi jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zakupu produktu lub usługi:
  1. pisemnie – na adres Operatora, tj. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734, Poznań z dopiskiem: Program OK Poznań lub
  2. elektronicznie – na adres e-mail Operatora, tj. info@okpoznan.pl.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, można zawrzeć na przykładowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem tych terminów.
 6. Operator niezwłocznie przesyła Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym dokonane przez niego płatności tj. cenę produktu lub usługi
 8. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, chyba że Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 10. Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym dokonuje zwrotu produktu objętego Umową zakupu produktu lub usługi Operatorowi bądź Partnerowi, w zależności od tego, z którym z tych podmiotów Umowa zakupu produktu lub usługi została zawarta, lub zwraca go osobie upoważnionej przez te podmioty, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy zakupu produktu lub usługi. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu przed upływem tego terminu.
 11. Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu, o którym mowa w ust. 10 powyżej.
 12. Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 13. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym wykonuje prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili tego odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie zakupu produktu lub usługi ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 14. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługujew przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. Umowa zakupu produktu lub usługi obejmuje świadczenie usług, jeżeli usługi zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy zakupu produktu lub usługi;
  2. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym lub służący zaspokojeniu jego lub osób uprawnionych zindywidualizowanych potrzeb;
  3. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami;
  6. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi są produkty w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. Umowa zakupu produktu lub usługi obejmuje świadczenie usług w zakresie gastronomi, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie zakupu produktu lub usługi oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  8. przedmiotem świadczenia w Umowie zakupu produktu lub usługi jest dostarczanie produktów w postaci treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Umowę zakupu produktu lub usługi uważa się za niezawartą.

ROZDZIAŁ XV. ZWROTY

 1. Zwrot przedmiotu Umowy zakupu produktu lub usługi jest możliwy wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych i obowiązujących u Partnera lub Operatora.
 2. W przypadku niezrealizowania Umowy zakupu produktu lub usługi w sposób zgodny z warunkami tej umowy, w tym w szczególności po upływie określonego terminu realizacji tej umowy:
  1. z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny,
  2. z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu ceny; w tym celu Użytkownik powinien, w wybrany przez siebie sposób, dokonać złożenia żądania zwrotu i wykazać wobec Partnera bądź Operatora – w zależności od tego, z którym z tych podmiotów zawarł Umowę zakupu produktu lub usługi, że niezrealizowanie tej umowy wynikało z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika; decyzja o uwzględnieniu żądania zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy do Partnera bądź Operatora, w zależności od okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi w sposób zgodny z warunkami tej umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera bądź Operatora – w zależności od tego, z którym z tych podmiotów umowa ta została zawarta:
  1. w odniesieniu do zawartej drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. a Regulaminu:
   1. Umowy zakupu produktu lub usługi z Partnerem – Partner za pośrednictwem Operatora powiadomi Użytkownika (przy użyciu właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań), z odpowiednim wyprzedzeniem, odpowiadającym umówionemu pierwotnie terminowi realizacji tej umowy, o możliwym nowym sposobie realizacji tej umowy, a Użytkownik powiadomi zwrotnie Operatora, najpóźniej do upływu ww. terminu, o zaakceptowaniu tego sposobu albo zażąda zwrotu ceny (w każdym przypadku przy użyciu właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań), chyba że warunki i zasady określone i obowiązujące u Partnera i znajdujące zastosowanie do tej umowy stanowią inaczej;
   2. Umowy zakupu produktu lub usługi z Operatorem – Operator powiadomi Użytkownika (przy użyciu właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej i Strony internetowej Programu OK Poznań), z odpowiednim wyprzedzeniem, odpowiadającym umówionemu pierwotnie terminowi realizacji tej umowy, o możliwym nowym sposobie realizacji tej umowy, a Użytkownik powiadomi zwrotnie Operatora, najpóźniej do upływu ww. terminu, o zaakceptowaniu tego sposobu albo zażąda zwrotu ceny (w każdym przypadku przy użyciu właściwej funkcjonalności Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań), chyba że warunki i zasady określone i obowiązujące u Operatora i znajdujące zastosowanie do tej umowy stanowią inaczej;
  2. w odniesieniu do zawartej drogą stacjonarną, o której mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. b Regulaminu Umowy zakupu produktu lub usługi z Partnerem – Partner powiadomi Podatnika (środkami komunikacji wskazanymi przez Podatnika w momencie zawarcia tej umowy), z odpowiednim wyprzedzeniem, odpowiadającym umówionemu pierwotnie terminowi realizacji tej umowy, o możliwym nowym sposobie realizacji tej umowy, a Podatnik powiadomi zwrotnie Partnera, najpóźniej do upływu ww. terminu, o zaakceptowaniu tego sposobu albo zażąda zwrotu ceny (w każdym przypadku środkami komunikacji wskazanymi przez Partnera), chyba że warunki i zasady określone i obowiązujące u Partnera i znajdujące zastosowanie do tej umowy stanowią inaczej.
 4. W przypadku złożenia żądania zwrotu ceny zgodnie z ust. 3 lit. a pkt i oraz pkt ii powyżej, Operator dokonuje zwrotu ceny.
 5. W przypadku złożenia żądania zwrotu ceny zgodnie z ust. 3 lit. b, zwrotu ceny dokonuje Partner.
 6. W przypadku niezrealizowania Umowy zakupu produktu lub usługi z przyczyn leżących po stronie Partnera bądź Operatora – w zależności od tego, z którym z tych podmiotów ta umowa została zawarta, zwrot ceny przysługuje wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych i obowiązujących u Partnera bądź Operatora, a wszelkie roszczenia z tym związane należy kierować odpowiednio do Partnera bądź Operatora.
 7. W każdym przypadku zwrot ceny następuje za pośrednictwem pierwotnej metody płatności, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże inną formę zwrotu ceny.

 ROZDZIAŁ XVI. NEWSLETTER

 1. Po uprzednim złożeniu zamówienia przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale Operator, w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczy na rzecz Użytkownika usługę newsletter obejmującą wysyłanie na adres mailowy wskazany przez Użytkownika informacji dotyczących Programu OK Poznań.
 2. Złożenie zamówienia na usługę, o której mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez podanie poprzez stronę internetową lub aplikacje mobilną adresu e-mail.
 3. Wraz z dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w ramach usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Operator nie udostępnia adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika na potrzeby świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, jakimkolwiek osobom trzecim.
 5. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być w każdym momencie odwołana bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Odwołanie zgody, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić w szczególności poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: info@okpoznan.plo treści „Rezygnacja z usługi newslettery”. W przypadku odwołania zgody, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Operator niezwłocznie usunie adres e-mail podany przez Użytkownika na potrzeby świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, z bazy adresów e-mail wykorzystywanych do świadczenia tej usługi.
 6. Operatorowi przysługuje prawo zaprzestania świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, w każdym czasie. Operator informuje Użytkownika, na rzecz którego świadczy usługę, o której mowa w ust. 1 powyżej, o zamiarze zaprzestania tej usługi, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krócej jednak niż na 7 dni przed planowaną datą zakończenia świadczenia tej usługi, wysyłając w tym celu właściwy komunikat na adres e-miał Użytkownika podany przez niego na potrzeby świadczenia tej usługi.
 7. Operatorowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa Systemu IT).

ROZDZIAŁ XVII. REKLAMACJE. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Każdemu Użytkownikowi, Aktywnemu Użytkownikowi Programu OK Poznań i Podatnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem ProgramuOK Poznań i realizacją przez Operatora usług objętych zakresem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, można kierować do Operatora, w ramach następujących kanałów:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej ProgramuOK Poznań, przy użyciu właściwej funkcjonalności (zakładka „Zgłoszenia”);
  2. poprzez przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: info@okpoznan.pl;
  3. poprzez złożenie zgłoszenia bezpośrednio w wyznaczonym POK Operatora: ul. Głogowska 16 (naprzeciwko Dworca Zachodniego), 60-734 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
  4. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 250 90 90 dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00; wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i przechowywane przez Operatora przez okres 1 (jednego) roku wyłącznie w celu obsługi reklamacji.
 3. Reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia reklamacji poprzez kanał przez jaki ta reklamacja została złożona.
 4. Operator rozpatruje reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana drogą kontaktu wskazaną przez reklamującego lub inny sposób przez niego wskazany.
 5. Operator zaleca, aby w opisie reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawrzeć:
  1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
  2. opis roszczenia;
  3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 6. W przypadku braku kluczowych elementów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, lub napotkania przez Operatora obiektywnych przeszkód w rozpoznaniu reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Operator może zażądać przedłożenia dodatkowych informacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może ulegać odpowiedniemu wydłużeniu o termin wskazany przez Operatora, nie dłuższy jednak niż 14 dni od dnia przedłożenia dodatkowych informacji, o czym Operator każdorazowo powiadomi Użytkownika.
 7. Niezależnie od uznania bądź nieuznania reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, przez Operatora, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem;
  3. skorzystania z pomocy miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  4. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 9. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy zakupu produktu lub usługi, której przedmiotem są produkty lub usługi Partnera oferowane w ramach ProgramuOK Poznań, należy składać bezpośrednio u Partnera, na zasadach obowiązujących u Partnera.
 10. Reklamacje dotyczące płatności dokonywanych tytułem zawarcia Umowy zakupu produktu lub usługi powinny być zgłaszano każdorazowo wybranemu operatorowi płatności, na zasadach obowiązujących u tego operatora płatności.

 ROZDZIAŁ XVIII. KONTAKT Z OPERATOREM

 1. Możliwe jest skontaktowanie się w dowolnym czasie z Operatorem w razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ProgramuOK Poznań, w tym w szczególności w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, Strony internetowej Programu OK Poznań lub Karty Plastikowej.
 2. Możliwe jest skorzystanie z następujących metod kontaktu z Operatorem:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej ProgramuOK Poznań, przy użyciu właściwej funkcjonalności (zakładka „Zgłoszenia”);
  2. poprzez przesłanie maila drogą elektroniczną na adres e-mail: info@okpoznan.pl;
  3. poprzez złożenie zgłoszenia bezpośrednio w wyznaczonym POK Operatora: ul. Głogowska 16 (naprzeciwko Dworca Zachodniego), 60-734 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
  4. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 250 90 90 dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00; wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i przechowywane przez Operatora przez okres 1 (jednego) roku wyłącznie w celu obsługi zgłoszenia.

 ROZDZIAŁ XIX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiany warunków świadczenia usług, niepogarszającej sytuacji Użytkownika, w porównaniu do dotychczasowej;
  2. zmiany zakresu usług świadczonych przez Operatora;
  3. konieczność aktualizacji danych Operatora wskazanych w Regulaminie;
  4. zmiany ofert udostępnianych w ramach Programu OK Poznań;
  5. zmiana sposobu korzystania z Aplikacji mobilnej oraz Strony internetowej Programu OK Poznań i świadczenia usług związanych z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych funkcjonalności;
  6. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Operatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników lub wydanie wyroku lub decyzji, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Operatora, a w następstwie, na wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników/Podatników;
  7. zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej Programu OK Poznań i świadczenia usług, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 2. Operator zawiadamia o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu w Aplikacji mobilnej oraz na Stronie internetowej ProgramuOK Poznań.

ROZDZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem, w tym jego wykonaniem lub wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami jednoosobowymi.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawę Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze Umowy, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Udostępnioną przez Operatora treść Regulaminu można utrwalić nieodpłatnie, drukując go lub zapisując plik z Regulaminem na nośniku danych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór Karty Plastikowej OK Poznań
Załącznik nr 2 – Wzór Potwierdzenia Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań
Załącznik nr 3 – Wzór formularza wydania wtórnika (duplikatu) Karty Plastikowej