Polityka Prywatności i cookies

Polityka Prywatności i cookies

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022 r.

Wstęp

 1. OPERATOR dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez OPERATORA z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Z założenia wszelkie działania OPERATORA kierowane są do Użytkowników będących osobami pełnoletnimi, mogącymi podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny w Serwisie prosimy o skontaktowanie się z OPERATOREM w celu usunięcia tych danych z bazy.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez OPERATORA. W Polityce uregulowano:
  1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez OPERATORA w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu;
  2. sposób wykorzystania tych danych;
  3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez OPERATORA;
  4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane;
  5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;
  6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez OPERATORA;
  7. stosowane przez OPERATORA środki i metody ochrony danych osobowych;
  8. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 2. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 4. Operator - Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Serwis – strona internetowa, której właścicielem jest Operator, administrowana przez Operatora (dostępna pod adresem: www.okpoznan.pl).
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu, której dane osobowe może przetwarzać OPERATOR.

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań („OPERATOR”). OPERATOR wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@grupamtp.pl.

III. Zasady zbierania danych osobowych

 1. OPERATOR uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez OPERATORA wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. OPERATOR uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • danych niezbędnych do uwierzytelnienia Użytkownika np. login i hasło;
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z OPERATOREM oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPERATORZE;
 • danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
 • informacji kontaktowych do Partnerów (takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • cookies oraz innych danych dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 • stosowania powiadomień Push stosowanych przez Operatora za zgodą Użytkowników.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. OPERATOR zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmuje wobec nich żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec nich skutki prawne.
 3. W oparciu o dostarczone przez Pani/Pana dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.
 4. OPERATOR dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 5. OPERATOR zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 6. OPERATOR przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Ustalając ten okres OPERATOR bierze pod uwagę przepisy prawa, które nakazują administratorom przetwarzać dane osobowe przez określony w tych przepisach czas, okres funkcjonowania Użytkownika, okres który jest niezbędny do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń przez OPERATOR, okres na jaki Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPERATORA (w szczególności do cofnięcia takiej zgody). OPERATOR podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. OPERATOR oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: OPERATOR, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz, w szczególności w zakresie IT, obsługi informatycznej Serwisu i jego hostingu, działań marketingowych (email, call center, sms), obsługi prawnej, księgowości, windykacji, przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych.
 2. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione podmioty odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez OPERATORA.
 3. OPERATOR prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 4. OPERATOR oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Gromadzone przez OPERATORA dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez OPERATORA; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z OPERATOREM lub wykonania zawartej z nim umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, OPERATOR przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy – np. poprzez akceptację Regulaminu OPERATORA;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na OPERATORZE, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność OPERATORA, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do OPERATORA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez OPERATORA lub inną zawartą z OPERATOREM umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes OPERATORA (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z OPERATOREM drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez OPERATORA lub inną zawartą z OPERATOREM umową, OPERATOR może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes OPERATORA (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością OPERATORA: w związku z prowadzoną działalnością OPERATOR może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie OPERATORA (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności OPERATORA (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes OPERATORA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu OPERATORA, co stanowi prawnie uzasadniony interes OPERATORA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego OPERATORA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami OPERATORA w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes OPERATORA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych np. informacji o stanie zdrowia Użytkownika przekazanej OPERATOROWI – dane te mogą być przetwarzane przez OPERATORA na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej, w szczególności podanie danych może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta Użytkownika), bez ich podania takie umowy nie mogą zostać zawarte.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. OPERATOR nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. OPERATOR może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu, w szczególności usług elektronicznych np. informatycznych, księgowych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez OPERATORA usługami. OPERATOR wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu OPERATORA.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom zewnętrznym ze względu na inicjowaną przez Użytkownika aktywność w ramach Serwisu takim podmiotom, jak: Facebook, Google, HotJar, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza OPERATOR

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez OPERATORA swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez OPERATORA swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez OPERATORA swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób OPERATOROWI. W takich sytuacjach OPERATOR dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od OPERATORA ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez OPERATORA opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył OPERATOROWI, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony OPERATORA. Jednakże OPERATOR zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które OPERATOR przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@okpoznan.pl
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez OPERATORA danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Korzystanie z Serwisu, formularza kontaktu oraz powiadomień push

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania z Serwisu, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Materiały zawarte w Serwisie, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 6. OPERATOR może udostępniać Użytkownikom w Serwisie dobrowolną i bezpłatną usługę za pośrednictwem formularza kontaktu w zakładce KONTAKT.
 7. W celu skorzystania z formularza kontaktu celem wysłania wiadomości do OPERATORA, Użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Politykę prywatności oraz klika w pole „Wyślij”.
 8. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, Serwis może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od OPERATORA np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. OPERATOR zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie są własnością OPERATORA, ani nie podlegają jego kontroli, OPERATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn, ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
 9. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może włączyć opcję powiadomień push. Powiadomienia push to komunikaty, które generuje Serwis dotyczące akcji promocyjnych lub rabatów. Komunikaty te wyświetlają się na urządzeniu Użytkownika niezależnie od tego czy aktualnie jest uruchomiony Serwis. Użytkownik włączając takie powiadomienie uruchomi Serwis. Powiadomienia push nie są profilowane z wykorzystaniem danych osobowych Użytkowników, nie są zależne od preferencji Użytkowników, ich wyświetlanie nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanych decyzji – wszyscy Użytkownicy Serwisu otrzymują takie same powiadomienia push. Włączona opcja powiadomień push nie pozwala OPERATOROWI na identyfikację Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie swobodnie modyfikować ustawienia powiadomień push w Serwisie oraz w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z podawaniem danych, takich jak informacje z plików cookies.
 2. OPERATOR, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania Serwisu. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Serwis. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Serwisu za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania) lub dane logowania Użytkownika. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Serwisu.
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane sesyjne pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji lub trwałe pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.
 5. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu mogą mieć na celu:
   1. uwierzytelnienie i utrzymanie sesji Użytkownika w Serwisie (Użytkownik nie musi logować się do Serwisu po przejściu do jego kolejnej strony) – poprzez niezbędne pliki cookies;
   2. optymalizację i poprawę wydajności świadczonych usług poprzez zbieranie danych o sposobie korzystania z Serwisu – poprzez wydajnościowe pliki cookies;
   3. podniesienie funkcjonalności i niezawodności Serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji poprzez zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp. - poprzez funkcjonalne pliki cookies;
   4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 6. OPERATOR wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności Serwisu. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Kontrola ta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox dla wyszukiwarki internetowej Mozilla

Firefoxhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer

 1. W celu monitorowania Serwisu OPERATOR może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach OPERATORA dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych, będące konsekwencją:
 • zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują prowadzenie działalności przez OPERATORA;
 • potrzeby dostosowania Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce;
 • zmiany sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.okpoznan.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
 • zmiany warunków korzystania ze strony internetowej www.okpoznan.pl, niepogarszającej sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
 • konieczności aktualizacji informacji wskazanych w Polityce.

 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej OPERATORA. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Postanowienia końcowe, kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z OPERATOREM w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób OPERATOR wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.
 2. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Polityki jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Polityki nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między OPERATOREM a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. Żadne z postanowień Polityki nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z OPERATOREM za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).